Accord and satisfaction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accord and satisfaction
ศัพท์บัญญัติ: ข้อตกลงประนีประนอม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ข้อตกลงประนีประนอม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading