Access to airports

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Access to airports
ศัพท์บัญญัติ: การคมนาคมไปกลับท่าอากาศยาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การคมนาคมไปกลับท่าอากาศยาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading