Access roads

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Access roads
ศัพท์บัญญัติ: ถนนทางเข้าออก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถนนทางเข้าออก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading