Academic rites and ceremonies

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Academic rites and ceremonies
ศัพท์บัญญัติ: พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading