Abrus precatorius

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abrus precatorius
ศัพท์บัญญัติ: มะกล่ำตาหนู
อักษรย่อ:
ความหมาย: มะกล่ำตาหนู
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading