Woment's coperatives

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Woment's coperatives
ศัพท์บัญญัติ: สหกรณ์ของสตรี
อักษรย่อ:
ความหมาย: สหกรณ์ของสตรี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์