Woment in agriculture

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Woment in agriculture
ศัพท์บัญญัติ: สตรีในภาคการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: สตรีในภาคการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์