Wage-price policy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Wage-price policy
ศัพท์บัญญัติ: นโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา
อักษรย่อ:
ความหมาย: นโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์