Consular formality

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Consular formality
ศัพท์บัญญัติ: พิธีการกงสุล
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิธีการกงสุล
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์