Construction interest

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Construction interest
ศัพท์บัญญัติ: ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์