Occupational therapy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Occupational therapy
ศัพท์บัญญัติ: อาชีวะบำบัด
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาชีวะบำบัด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์