International shipping legislation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: International shipping legislation
ศัพท์บัญญัติ: กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์