International commercial transaction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: International commercial transaction
ศัพท์บัญญัติ: ธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์