Inflation accounting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Inflation accounting
ศัพท์บัญญัติ: การบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์