Independent regulatory commisssion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Independent regulatory commisssion
ศัพท์บัญญัติ: คณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: คณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์