Income inequality

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Income inequality
ศัพท์บัญญัติ: ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์