Illicit payment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Illicit payment
ศัพท์บัญญัติ: การชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์