Capital cost

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Capital cost
ศัพท์บัญญัติ: ต้นทุนของเงินทุน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ต้นทุนของเงินทุน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์