Call privilege

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Call privilege
ศัพท์บัญญัติ: สิทธิพิเศษในการเรียกคืน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิทธิพิเศษในการเรียกคืน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์