Aviation insurance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aviation insurance
ศัพท์บัญญัติ: การประกันภัยทางอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การประกันภัยทางอากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์