Asian currency unit

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asian currency unit
ศัพท์บัญญัติ: หน่วยเงินตราเอเชีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน่วยเงินตราเอเชีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์