Antidumping duty

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antidumping duty
ศัพท์บัญญัติ: อากรป้องกันการทุ่มตลาด
อักษรย่อ:
ความหมาย: อากรป้องกันการทุ่มตลาด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์