Animal production

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Animal production
ศัพท์บัญญัติ: การผลิตสัตว์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การผลิตสัตว์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์