Amortization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amortization
ศัพท์บัญญัติ: การผ่อนชำระหนี้
อักษรย่อ:
ความหมาย: การผ่อนชำระหนี้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์