Alternative sources of financing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alternative sources of financing
ศัพท์บัญญัติ: ทางเลือกแหล่งเงินทุน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทางเลือกแหล่งเงินทุน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์