Currency translation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Currency translation
ศัพท์บัญญัติ: การแปลงเงินตรา
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแปลงเงินตรา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์