Alien labour

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alien labour
ศัพท์บัญญัติ: แรงงานต่างด้าว
อักษรย่อ:
ความหมาย: แรงงานต่างด้าว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์