Agricultural taxation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural taxation
ศัพท์บัญญัติ: การเก็บภาษีเกษตรกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเก็บภาษีเกษตรกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์