Agricultural wage

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural wage
ศัพท์บัญญัติ: ค่าจ้างในภาคเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าจ้างในภาคเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์