Agricultural surplus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural surplus
ศัพท์บัญญัติ: ผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์