Agricultural storage

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural storage
ศัพท์บัญญัติ: การเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์