Agricultural resource

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural resource
ศัพท์บัญญัติ: ทรัพยากรการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทรัพยากรการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์