Agricultural policy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural policy
ศัพท์บัญญัติ: นโยบายการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: นโยบายการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์