Agricultural economy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural economy
ศัพท์บัญญัติ: เศรษฐกิจการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: เศรษฐกิจการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์