Agricultural colony

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural colony
ศัพท์บัญญัติ: นิคมเกษตรกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: นิคมเกษตรกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์