Agribusiness

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agribusiness
ศัพท์บัญญัติ: ธุรกิจการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ธุรกิจการเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์