Agrarian reform

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agrarian reform
ศัพท์บัญญัติ: การปฏิรูปกสิกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปฏิรูปกสิกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์