Accounts receivable

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accounts receivable
ศัพท์บัญญัติ: บัญชีลูกหนี้
อักษรย่อ:
ความหมาย: บัญชีลูกหนี้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์