Absolute poverty

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Absolute poverty
ศัพท์บัญญัติ: ความยากจนสัมบูรณ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความยากจนสัมบูรณ์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์