Electronics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Electronics
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: การประยุกต์ใช์วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช์วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
เอกสารแหล่งที่มา: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี