Web-based instruction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Web-based instruction
ศัพท์บัญญัติ: การสอนบนเว็บ
อักษรย่อ: WBI
ความหมาย: การสอนบนเว็บ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์