Picture book

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Picture book
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์