Added card

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Added card
ศัพท์บัญญัติ: บัตรเพิ่ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: บัตรเพิ่ม
รายละเอียด: บัตรที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นจากบัตรหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหนังสือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป บัตรรายการครบชุดของหนังสือเล่มหนึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วยบัตรผู้แต่ง บัตรเพิ่มหัวเรื่อง บัตรเพิ่มชื่อเรื่องและบัตรแจ้งหมู่

บัตรเพิ่มหัวเรื่อง (Subject card) เป็นบัตรเพิ่มที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นคว้าหนังสือได้มากขึ้น เพียงแต่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด แม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง

บัตรเพิ่มชื่อบุคคลหรือสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่ บัตรเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่บุคคลนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้เขียนภาพประกอบ ฯลฯ บัตรเพิ่มสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่การทำบัตรเพิ่มให้แก่สถาบัน/นิติบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่มีส่วนรับผิดชอบในการผลิตหรือจัดพิมพ์

บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง (title card) หมายถึง บัตรที่ลงรายการชื่อเรื่อง ถ้าหนังสือเล่มนั้นๆ มีชื่อเรื่องมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง จะต้องทำบัตรเพิ่มให้ชื่อเรื่องลำดับต่อไปด้วย

บัตรเพิ่มชื่อหนังสือชุด เป็นการทำบัตรเพิ่มให้กับหนังสือที่มีชื่อชุด เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการค้นหาหนังสือจากชื่อชุดได้อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการรวบรวมหนังสือแม้ว่าจะมีชื่อเรื่องต่างกัน แต่ออกภายใต้หนังสือชุดเดียวกัน ทำให้ทราบว่าในชุดนี้มีหนังสือออกมาชื่อเรื่องอะไรบ้าง

บัตรแจ้งหมู่ (Shelflist card) เป็นการทำบัตรรายการที่มีข้อมูลในบัตรเหมือนกับบัตรหลักทุกประการ แต่มีเลขทะัเบียนของหนังสือแต่ละเล่มระบุไว้ในบัตรแจ้งหมู่ด้วย เพื่อให้ทราบว่าหนังสือรายการนั้นๆ มีจำนวนกี่ฉบับ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
See also: Main card, Shelf list card, Shelflist card