Acquisition department

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acquisition department
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา
รายละเอียด:

แผนกจัดหา ฝ่ายจัดหา หรือฝ่ายพัฒนา ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด โดยรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดซื้อ บอกรับเป็นสมาชิก บริจาค แลกเปลี่ยน และผลิตขึ้นเอง เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้และนโยบายของห้องสมุด

ผู้ที่มีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ บรรณารักษ์ ซึ่งบรรณารักษ์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีจำหน่าย การติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศที่ออกมาใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายการที่ผู้ใช้บริการแนะนำ เพื่อพิจารณาจัดหาเข้าห้องสมุด ซึ่งการที่ห้องสมุดจะสามารถให้บริการได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม จึงจะสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดี

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์