Work in public domain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Work in public domain
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สมบัติสาธารณะ
รายละเอียด: หมายถึง งานอันมีลิขสิทธิ์ได้หมดหรือครบอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว งานลิขสิทธิ์นั้นจะตกเป็นสมบัติสาธารณะ บุคคลใดย่อมจะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นได้ เช่น คัมภีร์ไบเบิล อัลกุรอาน หรือวรรณกรรมของเจ้าของบทประพันธ์อย่างวิลเลียม เช็คสเปียร์ หรือวรรณคดีไทย เช่น รามเกียรติ์ สังข์ทอง เป้นต้น

แต่ก่อนที่งานอันมีลิขสิทธิ์จะตกเป็นสมบัติสาธารณะนั้น โดยทั่วไปลิขสิทธิ์จะตกอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อเนื่องหลังจากผู้สร้างสรรค์ตายอีก 50 ปี แต่อายุและการนับอายุลิขสิทธิ์จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือแตกต่างออกไปอีก เช่น กรณีงานนั้นๆ มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย เป็นต้น และเมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบในปีใด ถ้าวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น ซึ่งถ้าผลงานนั้นๆ ยังอยู่ในช่วงของการคุ้มครอง เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ห้ามหรือฟ้องดำเนินคดีได้

รายการอ้างอิง:

ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หน้า 5-25. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. [ออนไลน์] : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=213&Itemid=470 สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2556.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์