Learning organization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Learning organization
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: องค์การแห่งการเรียนรู้
รายละเอียด: องค์การแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning organization หรือ LO หมายถึง องค์กรที่่บุคลากรได้ขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นที่ซึ่งใส่ใจและให้ความสำคัญกับแบบแผนทางความคิดใหม่ๆ และการพัฒนาต่อยอดทางความคิด และเป็นที่ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและรู้ที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างไร

Peter Senge ได้เสนอแนวความคิดหรือหัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการ หรือ The Five Disciplines ให้เกิดขึ้น ได้แก่

1. บุคลากรชั้นเลิศ (Personal mastery)

2. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building shared vision)

3. มีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models)

4. เรียนรู้เป็นทีม (Team learning)

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)

องค์กรที่จะจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาจพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการของการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้

1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในองค์กรมีบรรยากาศของความปลอดภัยทางจิตวิทยา มีชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ และการมีเวลาในการคิดเชิงสะท้อน

2. กระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม องค์กรจะต้องส่งเสริมให้มีการทดลอง ส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแน้วโน้มต่างๆ รวมถึงการมีการวิเคราะห์โดยจัดให้มีการสนทนา อภิปราย และตีความเพื่อศึกษา เข้าใจ และระบุปัญหา สู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้องค์กรควรจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ พร้อมกับการจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล

3. พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรจะต้องใจกว้าง ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น เป็นนักตั้งคำถามและนักฟังที่ดี กระตุ้นให้เกิดการแสดงมุมมองที่หลากหลาย สามารถบริหาเวลา และทรัพยากรเพื่อค้นหาปัญหา ข้อท้าทาย และทางออกของปัญหา

รายการอ้างอิง

Senge, Peter M. (1990). The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday : New York.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์