Authority control

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Authority control
ศัพท์บัญญัติ: การควบคุมรายการหลักฐาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การควบคุมรายการหลักฐาน
รายละเอียด:

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name authority

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject authority

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series authority

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์