Atlas

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atlas
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือแผนที่
รายละเอียด: หนังสือแผ่นที่ (Atlas) คือ หนังสือที่รวบรวมแผ่นที่ (map) หรือหนังสือรวมแผนที่แผ่น หรือสมุดแผ่นที่ หรือแผนที่เล่ม ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะรูปภาพ แผนภูมิ และตาราง มีคำอธิบายแผนที่ สัญลักษณ์ที่ใช้ และแผนที่ย่อยที่ตัดตอนมาจากแผนที่ใหญ่ มีดรรชนีจะโยงไปที่เลขหน้า และตำแหน่งในหน้าโดยระบุเป็นจุดตัดระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งในแต่ละหน้า
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์