Archives

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Archives
ศัพท์บัญญัติ: จดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: จดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
รายละเอียด: Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัจจุบัน คือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่จัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันจดหมายเหตุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository)

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์