Annual

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Annual
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือรายปี
รายละเอียด: หนังสือรายปี (Annal, Annual) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีการจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี สิ่งพิมพ์ที่ออกรายปี หนังสือประจำปี วารสารรายปี ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้บันทึกและรวบรวมเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีหนึ่ง หรือความก้าวหน้าด้านวิทยากรความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้สารสนเทศนั้นมีการปรับปรุงและจัดทำให้ทันสมัยกับเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบการเขียนเป็นแบบเชิงบรรยาย หรือเชิงสถิติ หรือทั้งสองแบบอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยอาจจะมีภาพประกอบให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยหนังรายปีนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • หนังสือรายปีของสารานุกรม เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเหตุการณ์สำคัญๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และมีดรรชนีท้ายเล่มสำหรับให้ผู้ใช้ค้นหาได้อย่างสะดวก
  • หนังสือรายปีทั่วไป เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา หรือเรื่องราวทั่วไป หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
  • หนังสือรายปีเฉพาะสาขาวิชา เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของวิทยาการต่างๆ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมา


อ้างอิง :

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

อัมพร ทีขะระ. (2528). ศัพท์วิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Harrod, Leonard Montague. (1995). Harrod's librarians' glossary: 9,000 terms in information management, library science, publishing, the book trades and archive management. Aldershot, Hants., England: Gower.

Reitz, Joan M. (2004).  Annual.  Retrieved July 25, 2013, From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์